Jaarverslag de Bibliotheek CultuurPuntAltena 2019
Jaarverslag de Bibliotheek CultuurPuntAltena 2019

De Bibliotheek 2019: van kloppend hart in het Land van Heusden en Altena op weg naar de maatschappelijke Bibliotheek voor de gemeente Altena.

Terwijl we ons jaarverslag schrijven, maart 2020, is de wereld veranderd. Door de corona pandemie wordt er social distance gehanteerd. De reguliere uitleen is een Afhaal Bibliotheek geworden; de educatieprogramma’s zijn zoveel mogelijk online doorgezet; alle activiteiten en evenementen zijn geannuleerd en ook de spreekuren zijn vervallen of worden telefonisch ingevuld.

Wat we merken is dat contact heel belangrijk is geworden. Online, telefonisch, met een kaartje of bezoekje op afstand. Ook dit is invulling geven aan de maatschappelijke Bibliotheek.

In 2019  heeft de Bibliotheek verdere uitvoering gegeven aan de opgaven uit het beleidskompas 2017-2020. Dit beleidskompas is in 2016, in samenwerking met onze partners; gemeenten, scholen, kinderopvang en maatschappelijke-, culturele- en welzijnsorganisaties uit de drie gemeenten ontwikkeld.

De fusie naar één gemeente Altena was aanleiding om in 2019 een nieuw meerjaren beleidsplan 2020-2023 te ontwikkelen. Ook dit beleidsplan is in samenwerking met onze partners samengesteld en omvat onze doelstelling en plannen voor de komende jaren. De eerste aanzetten hiertoe zijn al in 2019 uitgevoerd.

Portefeuillehouder

Sinds de fusie is Paula Jorritsma de verantwoordelijk wethouder voor de Bibliotheek. Daarnaast zijn ook de wethouders met onderwijs, gemeentelijk vastgoed, kerngericht werken en financiën in hun portefeuille onze gesprekspartners.

Toezichthoudend Bestuur

Het Toezichthoudend Bestuur bestaat uit vijf leden en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de Stichting Bibliotheek CultuurPuntAltena. Het bestuur staat de directeur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt het Toezichthoudend Bestuur zich naar het belang van de Stichting.

2019

In dit verslagjaar zijn veel mooie initiatieven ontstaan en uitgevoerd. In dit verslag kun je in de verschillende hoofdstukken lezen hoe wij hier invulling aan hebben gegeven. Naast de verantwoording met betrekking tot organisatie en resultaat tref je ook een weergave aan van de mooie resultaten op de doelstellingen uit het beleidskompas.

Marian van der Wal
Directeur de Bibliotheek
CultuurPuntAltena

Voorwoord
Voorwoord
Voorwoord
Marian_0230 lr

De Bibliotheek 2019: van kloppend hart in het Land van Heusden en Altena op weg naar de maatschappelijke Bibliotheek voor de gemeente Altena.

Terwijl we ons jaarverslag schrijven, maart 2020, is de wereld veranderd. Door de corona pandemie wordt er social distance gehanteerd. De reguliere uitleen is een Afhaal Bibliotheek geworden; de educatieprogramma’s zijn zoveel mogelijk online doorgezet; alle activiteiten en evenementen zijn geannuleerd en ook de spreekuren zijn vervallen of worden telefonisch ingevuld.

Wat we merken is dat contact heel belangrijk is geworden. Online, telefonisch, met een kaartje of bezoekje op afstand. Ook dit is invulling geven aan de maatschappelijke Bibliotheek.

In 2019  heeft de Bibliotheek verdere uitvoering gegeven aan de opgaven uit het beleidskompas 2017-2020. Dit beleidskompas is in 2016, in samenwerking met onze partners; gemeenten, scholen, kinderopvang en maatschappelijke-, culturele- en welzijnsorganisaties uit de drie gemeenten ontwikkeld.

De fusie naar één gemeente Altena was aanleiding om in 2019 een nieuw meerjaren beleidsplan 2020-2023 te ontwikkelen. Ook dit beleidsplan is in samenwerking met onze partners samengesteld en omvat onze doelstelling en plannen voor de komende jaren. De eerste aanzetten hiertoe zijn al in 2019 uitgevoerd.

Portefeuillehouder

Sinds de fusie is Paula Jorritsma de verantwoordelijk wethouder voor de Bibliotheek. Daarnaast zijn ook de wethouders met onderwijs, gemeentelijk vastgoed, kerngericht werken en financiën in hun portefeuille onze gesprekspartners.

Toezichthoudend Bestuur

Het Toezichthoudend Bestuur bestaat uit vijf leden en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de Stichting Bibliotheek CultuurPuntAltena. Het bestuur staat de directeur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt het Toezichthoudend Bestuur zich naar het belang van de Stichting.

2019

In dit verslagjaar zijn veel mooie initiatieven ontstaan en uitgevoerd. In dit verslag kun je in de verschillende hoofdstukken lezen hoe wij hier invulling aan hebben gegeven. Naast de verantwoording met betrekking tot organisatie en resultaat tref je ook een weergave aan van de mooie resultaten op de doelstellingen uit het beleidskompas.

Marian van der Wal
Directeur de Bibliotheek
CultuurPuntAltena

ONTWIKKELINGEN 2019
de Bibliotheek CultuurPuntAltena
Ook in 2019 hadden we te maken met een aantal landelijke en regionale ontwikkelingen die van invloed zijn op onze dagelijkse werkzaamheden. We zetten de belangrijkste voor je op een rijtje.
ONTWIKKELINGEN 2019
de Bibliotheek CultuurPuntAltena
Ook in 2019 hadden we te maken met een aantal landelijke en regionale ontwikkelingen die van invloed zijn op onze dagelijkse werkzaamheden. We zetten de belangrijkste voor je op een rijtje.

WSOB evaluatie

In 2015 trad de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB) in werking. Bij aanvang is bepaald dat in 2019 een evaluatie van deze wet uitgevoerd moest worden.

Conclusie uit de evaluatie: De vijf functies geven Bibliotheken een hedendaags, maatschappelijk-educatief profiel en een steun in de rug voor het gesprek met beleidsmakers over de lokale opdracht. Het vastleggen van de functies in de Bibliotheekwet draagt bij aan de versteviging van de positie van Bibliotheken, al kan deze nog steviger als deze maatschappelijk-educatieve rol uitgebouwd wordt.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht in 2019 het bibliotheekbereik. In 2018 heeft 40 procent van de Nederlanders van zes jaar of ouder minimaal één keer de Bibliotheek bezocht, de gemiddelde bezoekfrequentie in dat jaar was 4,1 keer. Opvallend is dat onder deze bezoekers het percentage leners is gedaald van 78 procent in 2012 naar 71 procent in 2018. Steeds meer bezoekers komen niet voor het lenen van bibliotheekmateriaal, wat in lijn is met de vijf functies uit de wet.

Uit Advies Raad voor Cultuur op de WSOB evaluatie:

De raad vindt het een ongewenste situatie dat niet iedere inwoner van Nederland toegang heeft tot het aanbod. Hij rekent de Bibliotheek tot de ‘humuslaag van het ecosysteem’, een basisvoorziening die dicht bij de inwoners van alle regio’s is gevestigd. Bibliotheken hebben een sleutelpositie in de samenleving; vooral de ontwikkeling van leesvaardigheid wordt steeds belangrijker.

Uit de PISA-test 2018 blijkt dat zowel de leesmotivatie als de leesvaardigheid onder middelbare scholieren sterk is gedaald tussen 2015 en 2018, en dat dit in veel andere landen niet of minder het geval is. Bijna een kwart van de Nederlandse scholieren is ‘onvoldoende leesvaardig om als mondige burger in de huidige samenleving te participeren.

In ‘Lees!’ schreven de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur over de gevolgen van laaggeletterdheid: mensen die over een laag niveau van taalvaardigheden beschikken, zijn vaker werkloos, hebben een lager inkomen, een slechtere gezondheid en zijn minder maatschappelijk actief. Leesvaardigheid dient niet alleen het culturele, maar zeker ook het economische belang. Met het oog op de toekomstige positie van Nederland in de wereld, ook als vestigingsplaats voor internationale ondernemingen, wordt de ontwikkeling van leesvaardigheid onder kinderen en jongeren een steeds groter vraagstuk.

De raad is van mening dat de openbare Bibliotheek, mede door het programma Bibliotheek op school, een belangrijke rol speelt bij leesbevordering. Cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau laten zien dat de openbare Bibliotheek van alle culturele instellingen de meest ‘democratische’ is: verschillen in gebruik van deze voorziening tussen bevolkingsgroepen zijn verhoudingsgewijs gering. Van jongeren met een niet-westerse achtergrond is bovendien een groter percentage in de Bibliotheek te vinden dan van jongeren met een Nederlandse of westerse achtergrond. Het is dus van het grootste belang dat een deskundige, professionele invulling van de Bibliotheek als basisvoorziening (ook in scholen) vanzelfsprekend is.

Ontwikkelingen 2019
Ontwikkelingen 2019
Ontwikkelingen 2019
HV-KB-DOK0517webversie

WSOB evaluatie

In 2015 trad de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB) in werking. Bij aanvang is bepaald dat in 2019 een evaluatie van deze wet uitgevoerd moest worden.

Conclusie uit de evaluatie: De vijf functies geven Bibliotheken een hedendaags, maatschappelijk-educatief profiel en een steun in de rug voor het gesprek met beleidsmakers over de lokale opdracht. Het vastleggen van de functies in de Bibliotheekwet draagt bij aan de versteviging van de positie van Bibliotheken, al kan deze nog steviger als deze maatschappelijk-educatieve rol uitgebouwd wordt.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht in 2019 het bibliotheekbereik. In 2018 heeft 40 procent van de Nederlanders van zes jaar of ouder minimaal één keer de Bibliotheek bezocht, de gemiddelde bezoekfrequentie in dat jaar was 4,1 keer. Opvallend is dat onder deze bezoekers het percentage leners is gedaald van 78 procent in 2012 naar 71 procent in 2018. Steeds meer bezoekers komen niet voor het lenen van bibliotheekmateriaal, wat in lijn is met de vijf functies uit de wet.

Uit Advies Raad voor Cultuur op de WSOB evaluatie:

De raad vindt het een ongewenste situatie dat niet iedere inwoner van Nederland toegang heeft tot het aanbod. Hij rekent de Bibliotheek tot de ‘humuslaag van het ecosysteem’, een basisvoorziening die dicht bij de inwoners van alle regio’s is gevestigd. Bibliotheken hebben een sleutelpositie in de samenleving; vooral de ontwikkeling van leesvaardigheid wordt steeds belangrijker.

Uit de PISA-test 2018 blijkt dat zowel de leesmotivatie als de leesvaardigheid onder middelbare scholieren sterk is gedaald tussen 2015 en 2018, en dat dit in veel andere landen niet of minder het geval is. Bijna een kwart van de Nederlandse scholieren is ‘onvoldoende leesvaardig om als mondige burger in de huidige samenleving te participeren.

In ‘Lees!’ schreven de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur over de gevolgen van laaggeletterdheid: mensen die over een laag niveau van taalvaardigheden beschikken, zijn vaker werkloos, hebben een lager inkomen, een slechtere gezondheid en zijn minder maatschappelijk actief. Leesvaardigheid dient niet alleen het culturele, maar zeker ook het economische belang. Met het oog op de toekomstige positie van Nederland in de wereld, ook als vestigingsplaats voor internationale ondernemingen, wordt de ontwikkeling van leesvaardigheid onder kinderen en jongeren een steeds groter vraagstuk.

De raad is van mening dat de openbare Bibliotheek, mede door het programma Bibliotheek op school, een belangrijke rol speelt bij leesbevordering. Cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau laten zien dat de openbare Bibliotheek van alle culturele instellingen de meest ‘democratische’ is: verschillen in gebruik van deze voorziening tussen bevolkingsgroepen zijn verhoudingsgewijs gering. Van jongeren met een niet-westerse achtergrond is bovendien een groter percentage in de Bibliotheek te vinden dan van jongeren met een Nederlandse of westerse achtergrond. Het is dus van het grootste belang dat een deskundige, professionele invulling van de Bibliotheek als basisvoorziening (ook in scholen) vanzelfsprekend is.

Ontwikkelingen 2019
Altena_fc_logocompleet
Ontwikkelingen 2019

Bestuursakkoord 2019-2022 Gemeente Altena

Cultuur en cultuurhistorie Cultuur verbindt, ontwikkelt, biedt plezier en kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Wij zien cultuur dan ook als bindend element voor de gemeente, de kernen en de identiteit van de kernen.

Altena heeft een flink aantal voorzieningen, zoals een Bibliotheek met cultuurpunt, van waaruit cultuur- en muziekeducatie op onze basisscholen wordt gegeven, diverse musea en talloze verenigingen. Onze cultuurhistorische clubs werken samen in de koepelorganisatie Erfgoed Altena.

De gemeente is rijk aan erfgoed, zoals de Biesbosch, de vesting Woudrichem en de Nieuwe Hollandse Waterlinie met haar Unesco-nominatie.

We zetten in op cultuur- en muziekeducatie en ondersteunen initiatieven daartoe. Ook op dit beleidsveld werken we ‘van buiten naar binnen’: het maatschappelijk initiatief is leidend. Als gemeente kunnen wij initiatieven stimuleren, aanjagen en faciliteren en brengen we partijen met elkaar in contact. Samen bereiken we meer!

Bestuursakkoord 2019-2022 Gemeente Altena

Cultuur en cultuurhistorie Cultuur verbindt, ontwikkelt, biedt plezier en kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Wij zien cultuur dan ook als bindend element voor de gemeente, de kernen en de identiteit van de kernen.

Altena heeft een flink aantal voorzieningen, zoals een Bibliotheek met cultuurpunt, van waaruit cultuur- en muziekeducatie op onze basisscholen wordt gegeven, diverse musea en talloze verenigingen. Onze cultuurhistorische clubs werken samen in de koepelorganisatie Erfgoed Altena.

De gemeente is rijk aan erfgoed, zoals de Biesbosch, de vesting Woudrichem en de Nieuwe Hollandse Waterlinie met haar Unesco-nominatie.

We zetten in op cultuur- en muziekeducatie en ondersteunen initiatieven daartoe. Ook op dit beleidsveld werken we ‘van buiten naar binnen’: het maatschappelijk initiatief is leidend. Als gemeente kunnen wij initiatieven stimuleren, aanjagen en faciliteren en brengen we partijen met elkaar in contact. Samen bereiken we meer!

Ontwikkelingen 2019
ALTENA & DE BIBLIOTHEEK
‘Wij vergroten de wereld van mensen. Voor een sterk, cultureel en sociaal Altena.’
Dat is waar wij voor staan en ook voor gaan. Wij zijn een levendige en eigentijdse Bibliotheek middenin de samenleving.
ALTENA & DE BIBLIOTHEEK
‘Wij vergroten de wereld van mensen. Voor een sterk, cultureel en sociaal Altena.’
Dat is waar wij voor staan en ook voor gaan. Wij zijn een levendige en eigentijdse Bibliotheek middenin de samenleving.

Meerjarenbeleidsplan Bibliotheek CultuurPuntAltena 2020-2023

Omdat de samenleving steeds complexer wordt en er steeds meer eigen verantwoordelijkheid van mensen wordt verwacht, zijn geletterdheid, informatieverwerving, kennisdeling en het levenslang blijven ontwikkelen van (digitale) vaardigheden fundamentele voorwaarden voor maatschappelijk succes en welzijn. Noodzakelijk ook om in de huidige- en samenleving van morgen te kunnen functioneren. Cultuureducatie en -beleving zijn een belangrijk middel om onder andere vaardigheden als communiceren, reflecteren, het ontwikkelen van creatief- en kritisch- en probleemoplossend denkvermogen te ontwikkelen.

Zowel landelijk als ook in onze regio zien we dat steeds minder volwassenen lid zijn van de Bibliotheek en dat ze minder fysieke boeken lenen. Wel lenen steeds meer van onze leden e-books bij de landelijke digitale Bibliotheek waar ze met hun lenerspas van de lokale Bibliotheek terecht kunnen. Ruim een kwart van onze leden maakte hier al een account aan. Het aantal jeugdige leden 0-18 jaar blijft stijgen, mede ook door Boekstart en de realisatie van Bibliotheken op school (dBos) waarbij een jeugdcollectie op de school geplaatst is. Door de realisatie van dBos op alle scholen komen jongeren meer en regelmatiger in aanraking met boeken en wordt lezen gestimuleerd.

Altena & de Bibliotheek
Altena & de Bibliotheek
HV-KB-DOK0116 webversie

Meerjarenbeleidsplan Bibliotheek CultuurPuntAltena 2020-2023

Omdat de samenleving steeds complexer wordt en er steeds meer eigen verantwoordelijkheid van mensen wordt verwacht, zijn geletterdheid, informatieverwerving, kennisdeling en het levenslang blijven ontwikkelen van (digitale) vaardigheden fundamentele voorwaarden voor maatschappelijk succes en welzijn. Noodzakelijk ook om in de huidige- en samenleving van morgen te kunnen functioneren. Cultuureducatie en -beleving zijn een belangrijk middel om onder andere vaardigheden als communiceren, reflecteren, het ontwikkelen van creatief- en kritisch- en probleemoplossend denkvermogen te ontwikkelen.

Zowel landelijk als ook in onze regio zien we dat steeds minder volwassenen lid zijn van de Bibliotheek en dat ze minder fysieke boeken lenen. Wel lenen steeds meer van onze leden e-books bij de landelijke digitale Bibliotheek waar ze met hun lenerspas van de lokale Bibliotheek terecht kunnen. Ruim een kwart van onze leden maakte hier al een account aan. Het aantal jeugdige leden 0-18 jaar blijft stijgen, mede ook door Boekstart en de realisatie van Bibliotheken op school (dBos) waarbij een jeugdcollectie op de school geplaatst is. Door de realisatie van dBos op alle scholen komen jongeren meer en regelmatiger in aanraking met boeken en wordt lezen gestimuleerd.

Altena & de Bibliotheek
Altena & de Bibliotheek

Medewerkers- en klanttevredenheidsonderzoek

Cubiss voerde in oktober en november 2019 onderzoek uit bij de Bibliotheek CultuurPuntAltena naar de tevredenheid bij medewerkers, vrijwilligers en klanten. De algemene conclusie is dat op alle drie de onderzoeken een goed resultaat behaald is. Zowel ten aanzien van respons als ten aanzien van goede waardering. Natuurlijk zijn er aandachtspunten die we kunnen benutten om een nog betere organisatie te worden, als werkgever voor de mensen en in onze dienstverlening aan de klanten.

Medewerkers

Als we naar de algehele tevredenheid kijken zien we dat alle medewerkers er trots op zijn om bij de Bibliotheek CultuurPuntAltena te werken. Ze zijn (zeer) tevreden over de mate van afwisseling, betekenisgeving en duidelijkheid in hun werk.

Vrijwilligers

Als we naar de algehele tevredenheid kijken zien we dat vrijwilligers er trots op zijn om bij de Bibliotheek CultuurPuntAltena te werken en ze voelen zich bijna allemaal veilig tijdens het werk. Voor ruim een kwart is het werken bij de Bibliotheek iets verslechterd maar voor de overige vrijwilligers is het hetzelfde gebleven of iets verbeterd.

Klanten

Nagenoeg alle respondenten vinden het vooral belangrijk dat de bibliotheek zich bezighoudt met taalontwikkeling (van 0 jaar tot ouder dan 12 jaar), volwassenen die moeite hebben met lezen, en beter leren lezen, schrijven en spreken.

De respondenten die deelgenomen hebben aan een activiteit zijn vrijwel allemaal (zeer) tevreden over het aanbod en de uitvoering.

 

Altena & de Bibliotheek
Altena & de Bibliotheek

Medewerkers- en klanttevredenheidsonderzoek

Cubiss voerde in oktober en november 2019 onderzoek uit bij de Bibliotheek CultuurPuntAltena naar de tevredenheid bij medewerkers, vrijwilligers en klanten. De algemene conclusie is dat op alle drie de onderzoeken een goed resultaat behaald is. Zowel ten aanzien van respons als ten aanzien van goede waardering. Natuurlijk zijn er aandachtspunten die we kunnen benutten om een nog betere organisatie te worden, als werkgever voor de mensen en in onze dienstverlening aan de klanten.

Medewerkers

Als we naar de algehele tevredenheid kijken zien we dat alle medewerkers er trots op zijn om bij de Bibliotheek CultuurPuntAltena te werken. Ze zijn (zeer) tevreden over de mate van afwisseling, betekenisgeving en duidelijkheid in hun werk

Vrijwilligers

Als we naar de algehele tevredenheid kijken zien we dat vrijwilligers er trots op zijn om bij de Bibliotheek CultuurPuntAltena te werken en ze voelen zich bijna allemaal veilig tijdens het werk. Voor ruim een kwart is het werken bij de Bibliotheek iets verslechterd maar voor de overige vrijwilligers is het hetzelfde gebleven of iets verbeterd.

Klanten

Nagenoeg alle respondenten vinden het vooral belangrijk dat de bibliotheek zich bezighoudt met taalontwikkeling (van 0 jaar tot ouder dan 12 jaar), volwassenen die moeite hebben met lezen, en beter leren lezen, schrijven en spreken.

De respondenten die deelgenomen hebben aan een activiteit zijn vrijwel allemaal (zeer) tevreden over het aanbod en de uitvoering.

KENNIS & INFORMATIE
Wij bevorderen de participatie en zelfredzaamheid van inwoners door het beschikbaar stellen van betrouwbare informatie. Niet alleen op papier of online, ook door lezingen en bijeenkomsten. Lees verder en ontdek wat we in 2019 op dit onderdeel organiseerden.
KENNIS & INFORMATIE
Wij bevorderen de participatie en zelfredzaamheid van inwoners door het beschikbaar stellen van betrouwbare informatie. Niet alleen op papier of online, ook door lezingen en bijeenkomsten. Lees verder en ontdek wat we in 2019 op dit onderdeel organiseerden.
Kennis en informatie

Publieke computers en printfaciliteit op De Werf

In december werden onze vier publieke computers en printer actief. Hiermee maken we het op De Werf in Woudrichem voor iedereen mogelijk deel te nemen aan de digitale maatschappij. Zowel leden als niet leden kunnen gratis gebruik maken van deze computers. Ook kun je gewoon met een eigen laptop of tablet werken en is het mogelijk om met jouw device contact te maken met de printer. De Werf is een plaats waar je aan kunt schuiven voor een rustige studie- en werkplek.

Inspiratiesessies voor onderwijs

Naast het adviseren van leerkrachten organiseerden we in 2019 verschillende inspiratiesessies voor het onderwijs:

 • Cultuuronderwijs: we deelden ons cultuurmenu en koppelden de inspiratiesessie rond mediawijsheid hieraan.
 • Digitale geletterdheid: we gingen het gesprek aan met 15 leerkrachten en haalden informatie op over de behoeftes in het onderwijs op dit vlak.
 • Kinderboekenweek: Charlotte Dematons inspireerde een grote groep leerkrachten en leescoördinatoren.
 • Nationale Voorleesdagen 2020: Ditha Verdel gaf een creatieve en enthousiaste workshop Boekdans voor pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en leerkrachten van de groepen 1 t/m 5.

Mindful Media

In november, tijdens de Week van de Mediawijsheid, organiseerden we de oudervoorstelling Mindful Media. Een voorstelling waar door middel van sketches situaties van thuis nagespeeld werden die betrekking hadden op het mediagebruik van kinderen. Voor alle aanwezigen hele herkenbare situaties waarbij Marije Langendijk, mediapedagoog, tips en trucs aan ouders gaf.

Training Persoonlijk Leiderschap & Bestuur

In samenwerking met Aveline van DATcoaching en Stichting Altena Kennispoort boden we de training Persoonlijk Leiderschap & Bestuur aan, voor vrouwen in Altena. Tijdens deze avonddriedaagse bespraken we thema’s als leidinggeven, regie houden op je leven en zingeving.

Kennis en informatie
Werken in de Werf_0268 lr

Publieke computers en printfaciliteit op De Werf

In december werden onze vier publieke computers en printer actief. Hiermee maken we het op De Werf in Woudrichem voor iedereen mogelijk deel te nemen aan de digitale maatschappij. Zowel leden als niet leden kunnen gratis gebruik maken van deze computers. Ook kun je gewoon met een eigen laptop of tablet werken en is het mogelijk om met jouw device contact te maken met de printer. De Werf is een plaats waar je aan kunt schuiven voor een rustige studie- en werkplek.

Inspiratiesessies voor onderwijs

Naast het adviseren van leerkrachten organiseerden we in 2019 verschillende inspiratiesessies voor het onderwijs:

 • Cultuuronderwijs: we deelden ons cultuurmenu en koppelden de inspiratiesessie rond mediawijsheid hieraan.
 • Digitale geletterdheid: we gingen het gesprek aan met 15 leerkrachten en haalden informatie op over de behoeftes in het onderwijs op dit vlak.
 • Kinderboekenweek: Charlotte Dematons inspireerde een grote groep leerkrachten en leescoördinatoren.
 • Nationale Voorleesdagen 2020: Ditha Verdel gaf een creatieve en enthousiaste workshop Boekdans voor pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en leerkrachten van de groepen 1 t/m 5.

Mindful Media

In november, tijdens de Week van de Mediawijsheid, organiseerden we de oudervoorstelling Mindful Media. Een voorstelling waar door middel van sketches situaties van thuis nagespeeld werden die betrekking hadden op het mediagebruik van kinderen. Voor alle aanwezigen hele herkenbare situaties waarbij Marije Langendijk, mediapedagoog, tips en trucs aan ouders gaf.

Training Persoonlijk Leiderschap & Bestuur

In samenwerking met Aveline van DATcoaching en Stichting Altena Kennispoort boden we de training Persoonlijk Leiderschap & Bestuur aan, voor vrouwen in Altena. Tijdens deze avonddriedaagse bespraken we thema’s als leidinggeven, regie houden op je leven en zingeving.

ONTWIKKELING & EDUCATIE
Wij richten ons op het verhogen van (digitale) geletterdheid en leesbevordering voor 0 tot 4, 4 tot 12, 12 tot 18 en 18 tot 108 jaar.

In Altena wonen in totaal ruim 7.700 laaggeletterden. Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die (grote) moeite hebben met lezen en schrijven. Op individueel vlak kan laaggeletterdheid leiden tot een sociaal isolement. Wij zien het als onze taak en opdracht een belangrijke bijdrage te leveren aan het verhogen van de geletterdheid van de inwoners uit ons werkgebied.

Hoe we dat deden? We lichten een aantal activiteiten uit 2019 voor je uit.
ONTWIKKELING & EDUCATIE
Wij richten ons op het verhogen van (digitale) geletterdheid en leesbevordering voor 0 tot 4, 4 tot 12, 12 tot 18 en 18 tot 108 jaar.

In Altena wonen in totaal ruim 7.700 laaggeletterden. Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die (grote) moeite hebben met lezen en schrijven. Op individueel vlak kan laaggeletterdheid leiden tot een sociaal isolement. Wij zien het als onze taak en opdracht een belangrijke bijdrage te leveren aan het verhogen van de geletterdheid van de inwoners uit ons werkgebied.

Hoe we dat deden? We lichten een aantal activiteiten uit 2019 voor je uit.
Ontwikkeling & educatie

1. DigiTaalhuis

In de gemeente Altena ligt het aantal laaggeletterden rond de 16%. We hebben het hier over Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven en inwoners die Nederlands als tweede taal leren. Dankzij de beschikbaarheid van 15% van de WEB-middelen, bouwde de Bibliotheek de infrastructuur van het DigiTaalhuis met haar (taal)partners verder uit in 2019. Het DigiTaalhuis is een samenwerkingsverband tussen meerdere lokale partners, zoals de gemeente, ROC Da Vinci, Vluchtelingenwerk en Trema. Stichting SeniorWeb Land van Heusden en Altena is daarbij partner voor het verzorgen van de digitale vaardigheidstrainingen. Bij DigiTaalhuis Altena krijg je informatie over een passende cursus en het aanbod van taal- en digitale trainingen in de buurt. Er zijn laptops en computers beschikbaar om op te oefenen.

Het DigiTaalhuis biedt individuele en groepslessen taal- en/of digitale vaardigheden aan. Ook de Taalcafés waarbij sprake is van een inloop. ROC da Vinci is onze structurele partner in professionalisering en programma-aanbod.

We startten ook een mooie samenwerking met PT Creations, waar in 2019 tien medewerkers van dat bedrijf een taaltraining volgden.

Onze medewerkers volgden de training ‘Herkennen en doorverwijzen’, gericht op laaggeletterdheid.  

Ontwikkeling & educatie
Stapels boeken

1. DigiTaalhuis

In de gemeente Altena ligt het aantal laaggeletterden rond de 16%. We hebben het hier over Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven en inwoners die Nederlands als tweede taal leren. Dankzij de beschikbaarheid van 15% van de WEB-middelen, bouwde de Bibliotheek de infrastructuur van het DigiTaalhuis met haar (taal)partners verder uit in 2019. Het DigiTaalhuis is een samenwerkingsverband tussen meerdere lokale partners, zoals de gemeente, ROC Da Vinci, Vluchtelingenwerk en Trema. Stichting SeniorWeb Land van Heusden en Altena is daarbij partner voor het verzorgen van de digitale vaardigheidstrainingen. Bij DigiTaalhuis Altena krijg je informatie over een passende cursus en het aanbod van taal- en digitale trainingen in de buurt. Er zijn laptops en computers beschikbaar om op te oefenen.

Het DigiTaalhuis biedt individuele en groepslessen taal- en/of digitale vaardigheden aan. Ook de Taalcafés waarbij sprake is van een inloop. ROC da Vinci is onze structurele partner in professionalisering en programma-aanbod.

We startten ook een mooie samenwerking met PT Creations, waar in 2019 tien medewerkers van dat bedrijf een taaltraining volgden.

Onze medewerkers volgden de training ‘Herkennen en doorverwijzen’, gericht op laaggeletterdheid.  

Ontwikkeling & educatie

In 2019

werkten zeventien mensen met een taalmaatje.

DigiTaalhuis in cijfers

In 2019

gaven we twee trainingen Taal voor het Leven, waarbij we mensen opleiden tot taalmaatje.

In 2019

openden we ons tweede Taalcafé. Nu een Taalcafé in Woudrichem en Wijk en Aalburg.

In 2019

ontvingen we gemiddeld acht bezoekers per week in de Taalcafés.

In 2019

maakten zes burgers gebruik van ons Belastingspreekuur dat we voor het eerst organiseerden.

Ontwikkeling & educatie

In 2019

werkten zeventien mensen met een taalmaatje.

DigiTaalhuis in cijfers

In 2019

gaven we twee trainingen Taal voor het Leven, waarbij we mensen opleiden tot taalmaatje.

In 2019

openden we ons tweede Taalcafé. Nu een Taalcafé in Woudrichem en Wijk en Aalburg.

In 2019

ontvingen we gemiddeld acht bezoekers per week in de Taalcafés.

In 2019

maakten zes burgers gebruik van ons Belastingspreekuur dat we voor het eerst organiseerden.

Ontwikkeling & educatie

3. Nieuwe Bibliotheken op school

Naast het uitlenen van collectie, ontwikkelde de Bibliotheek CultuurPuntAltena zich tot belangrijke partner voor het onderwijs vanuit de doorgaande leerlijn leesbevordering. In 2019 startten drie scholen met de Bibliotheek op school:

 • De Oranje Nassauschool in Veen
 • De Halm in Almkerk
 • De VerreKijker in Waardhuizen.

Daarnaast startten twee scholen met de implementatiefase van de Bibliotheek op school.

Op de veertien Bibliotheek op school- scholen gaven de taal- en mediacoaches onder andere presentaties aan teams en (hulp)ouders, voerden zij gesprekken met leerlingen over leesvoorkeuren, gaven zij workshops en adviezen aan de scholen met betrekking tot leesbevordering.

Hier plaatsten zij een actuele en gevarieerde collectie met boeken voor de groepen 1 t/m 8 (waarbij elk jaar 5% vervangen wordt) en leverden op verzoek een themacollectie. We plaatsten bijna 1.500 boeken op al die scholen.

De leerlingen van groep 5 t/m 8 en alle leerkrachten van de scholen vullen jaarlijks een vragenlijst (Monitor) in en wordt, aan de hand van de uitkomst, gewerkt aan het leesplan van de school.

Ontwikkeling & educatie
feeda5bd-c259-41ef-a315-da26160f9dee

3. Nieuwe Bibliotheken op school

Naast het uitlenen van collectie, ontwikkelde de Bibliotheek CultuurPuntAltena zich tot belangrijke partner voor het onderwijs vanuit de doorgaande leerlijn leesbevordering. In 2019 startten drie scholen met de Bibliotheek op school:

 • De Oranje Nassauschool in Veen
 • De Halm in Almkerk
 • De VerreKijker in Waardhuizen.

Daarnaast startten twee scholen met de implementatiefase van de Bibliotheek op school.

Op de veertien Bibliotheek op school- scholen gaven de taal- en mediacoaches onder andere presentaties aan teams en (hulp)ouders, voerden zij gesprekken met leerlingen over leesvoorkeuren, gaven zij workshops en adviezen aan de scholen met betrekking tot leesbevordering.

Hier plaatsten zij een actuele en gevarieerde collectie met boeken voor de groepen 1 t/m 8 (waarbij elk jaar 5% vervangen wordt) en leverden op verzoek een themacollectie. We plaatsten bijna 1.500 boeken op al die scholen.

De leerlingen van groep 5 t/m 8 en alle leerkrachten van de scholen vullen jaarlijks een vragenlijst (Monitor) in en wordt, aan de hand van de uitkomst, gewerkt aan het leesplan van de school.

Ontwikkeling & educatie

4. BoekStart in de kinderopvang

Na de vele successen met de Bibliotheek op school op verschillende basisscholen in de gemeente Altena, zetten we in december de eerste stap als het gaat om boeken in de kinderopvang. Ellen Nelissen van Trema kinderopvang tekende een overeenkomst, waarin zij samen met onze Bibliotheek een mooie samenwerking aangaat in Sleeuwijk. We voerden een oriënterend gesprek over een tweede locatie van Trema. Hieruit volgde een intentieverklaring voor nog een BoekStart in de kinderopvang.

Een mooie ontwikkeling waarvan wij hopen dat deze zich uitbreidt als een olievlek binnen de gemeente. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met boeken lezen!

Ontwikkeling & educatie
Ellen Nelissen Trema

4. BoekStart in de kinderopvang

Na de vele successen met de Bibliotheek op school op verschillende basisscholen in de gemeente Altena, zetten we in december de eerste stap als het gaat om boeken in de kinderopvang. Ellen Nelissen van Trema kinderopvang tekende een overeenkomst, waarin zij samen met onze Bibliotheek een mooie samenwerking aangaat in Sleeuwijk. We voerden een oriënterend gesprek over een tweede locatie van Trema. Hieruit volgde een intentieverklaring voor nog een BoekStart in de kinderopvang.

Een mooie ontwikkeling waarvan wij hopen dat deze zich uitbreidt als een olievlek binnen de gemeente. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met boeken lezen!

Ontwikkeling & educatie

5. Activiteiten en workshops voor de jeugd

In 2019 boden we activiteiten aan via Sjors Sportief & Sjors Creatief. Zo kunnen basisschoolkinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met een grote verscheidenheid aan sporten en creatieve activiteiten in de regio, zonder meteen lid te hoeven worden. Kinderen leren zo hun talenten ontdekken.

Bij onze Bibliotheek organiseerden we workshops als de kinderjury, gedichten maken en strip tekenen. Ook nodigden we hond Sam en zijn baasje Margreet uit. Zij zijn aangesloten bij R.E.A.D. Een leesvaardigheidsprogramma dat zich richt op het verbeteren van de leesvaardigheden en communicatievaardigheden van kinderen door voor te lezen aan een hond. Alle kinderen die met Sam en Margreet lazen genoten hiervan.

Ontwikkeling & educatie
Foto sam en margreet

5. Activiteiten en workshops voor de jeugd

In 2019 boden we activiteiten aan via Sjors Sportief & Sjors Creatief. Zo kunnen basisschoolkinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met een grote verscheidenheid aan sporten en creatieve activiteiten in de regio, zonder meteen lid te hoeven worden. Kinderen leren zo hun talenten ontdekken.

Bij onze Bibliotheek organiseerden we workshops als de kinderjury, gedichten maken en strip tekenen. Ook nodigden we hond Sam en zijn baasje Margreet uit. Zij zijn aangesloten bij R.E.A.D. Een leesvaardigheidsprogramma dat zich richt op het verbeteren van de leesvaardigheden en communicatievaardigheden van kinderen door voor te lezen aan een hond. Alle kinderen die met Sam en Margreet lazen genoten hiervan.

Ontwikkeling & educatie

6. Kinderboekenweek

Voor de Kinderboekenweek werkten we samen met Charlotte Dematons.

In september verzorgde zij een avond voor ongeveer 20 leerkrachten. Door het enthousiasme in de verhalen van Charlotte en de leuke ideeën, ervaarden de leerkrachten het als een zeer inspirerende avond!

In oktober gaf Charlotte twee workshops. Veertig kinderen lieten hun fantasieën de vrije loop op een fantastische reis die zij vanaf hun zelfverzonnen huis maakten. Met mooie tips van Charlotte over kleur- en materiaalgebruik, waren ook hier onze bezoekertjes ontzettend enthousiast.

Ontwikkeling & educatie
charl

6. Kinderboekenweek

Voor de Kinderboekenweek werkten we samen met Charlotte Dematons.

In september verzorgde zij een avond voor ongeveer 20 leerkrachten. Door het enthousiasme in de verhalen van Charlotte en de leuke ideeën, ervaarden de leerkrachten het als een zeer inspirerende avond!

In oktober gaf Charlotte twee workshops. Veertig kinderen lieten hun fantasieën de vrije loop op een fantastische reis die zij vanaf hun zelfverzonnen huis maakten. Met mooie tips van Charlotte over kleur- en materiaalgebruik, waren ook hier onze bezoekertjes ontzettend enthousiast.

LEZEN & LITERATUUR
Wij zijn fysiek en/of online toegankelijk in alle kernen met een kwalitatief goede collectie.

Die collectie stellen we beschikbaar op onze vier vestigingen, acht servicepunten en vijftien scholen met de Bibliotheek op school. We werken hiervoor samen met onder andere de Koninklijke Bibliotheek, Stichting Lezen en Schrijven, Gemeente Altena, alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Altena, consultatiebureaus, alle kinderopvangorganisaties in Altena, stichting SeniorWeb Land van Heusden en Altena, Pro Seniore, Trema, ROC da Vinci en Stichting Vluchtelingenwerk.

Benieuwd wat we in 2019 op dit vlak ontwikkelden? Lees dan snel verder.
LEZEN & LITERATUUR
Wij zijn fysiek en/of online toegankelijk in alle kernen met een kwalitatief goede collectie.

Die collectie stellen we beschikbaar op onze vier vestigingen, acht servicepunten en vijftien scholen met de Bibliotheek op school. We werken hiervoor samen met onder andere de Koninklijke Bibliotheek, Stichting Lezen en Schrijven, Gemeente Altena, alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Altena, consultatiebureaus, alle kinderopvangorganisaties in Altena, stichting SeniorWeb Land van Heusden en Altena, Pro Seniore, Trema, ROC da Vinci en Stichting Vluchtelingenwerk.

Benieuwd wat we in 2019 op dit vlak ontwikkelden? Lees dan snel verder.
Lezen & Literatuur

Collectie boeken

Voor de Kinderboekenweek werkten we samen met Charlotte Dematons.

In september verzorgde zij een avond voor ongeveer 20 leerkrachten. Door het enthousiasme in de verhalen van Charlotte en de leuke ideeën, ervaarden de leerkrachten het als een zeer inspirerende avond!

In oktober gaf Charlotte twee workshops. Veertig kinderen lieten hun fantasieën de vrije loop op een fantastische reis die zij vanaf hun zelfverzonnen huis maakten. Met mooie tips van Charlotte over kleur- en materiaalgebruik, waren ook hier onze bezoekertjes ontzettend enthousiast.

Duurzaamheid tijdens Nederland Leest

Nederland Leest werd dit jaar ingevuld met een bloemlezing van natuurverhalen van Jan Wolkers. Een gratis boekje dat bezoekers bij alle Bibliotheekvestigingen op konden halen in de maand november. Een mooie gelegenheid om hen te wijzen op onze collectie over natuur en duurzaamheid.

Lezen & Literatuur
c2125f5f-f035-4425-be97-4ff5ac1351a2

Collectie boeken

Voor de Kinderboekenweek werkten we samen met Charlotte Dematons.

In september verzorgde zij een avond voor ongeveer 20 leerkrachten. Door het enthousiasme in de verhalen van Charlotte en de leuke ideeën, ervaarden de leerkrachten het als een zeer inspirerende avond!

In oktober gaf Charlotte twee workshops. Veertig kinderen lieten hun fantasieën de vrije loop op een fantastische reis die zij vanaf hun zelfverzonnen huis maakten. Met mooie tips van Charlotte over kleur- en materiaalgebruik, waren ook hier onze bezoekertjes ontzettend enthousiast.

Duurzaamheid tijdens Nederland Leest

Nederland Leest werd dit jaar ingevuld met een bloemlezing van natuurverhalen van Jan Wolkers. Een gratis boekje dat bezoekers bij alle Bibliotheekvestigingen op konden halen in de maand november. Een mooie gelegenheid om hen te wijzen op onze collectie over natuur en duurzaamheid.

Lezen & Literatuur

Een huis voor Harry

In 2019 werd het boek ‘Een huis voor Harry’, geschreven door Leo Timmers, verkozen tot Prentenboek van het Jaar. Ter gelegenheid van de Nationale Voorleesdagen 2019 bood onze Bibliotheek de theatervoorstelling ‘Een huis voor Harry’ aan op de vestigingen in Nieuwendijk en Woudrichem. Ruim 60 kleuters genoten van deze voorstelling. In alle vestigingen besteedden we aandacht aan de Nationale Voorleesdagen en maakten we presentaties met onder andere de prentenboek top tien. Op verschillende basisscholen in de gemeente vond dezelfde voorstelling plaats.

Tijdens de Nationale Voorleesdagen werkten we samen met kinderopvangorganisaties in de regio.

Schrijver op bezoek

Schrijver Jan van Mersbergen vertelde, in de aanloop naar de Boekenweek met thema ‘Moeder de vrouw’, over zijn net verschenen boek “De onverwachte rijkdom van Altena”. Een boek over het delen van rijkdom met een sterke moederrol. Het boek speelt zich af in ‘ons’ Altena.

Lezen & Literatuur
Slide23

Een huis voor Harry

In 2019 werd het boek ‘Een huis voor Harry’, geschreven door Leo Timmers, verkozen tot Prentenboek van het Jaar. Ter gelegenheid van de Nationale Voorleesdagen 2019 bood onze Bibliotheek de theatervoorstelling ‘Een huis voor Harry’ aan op de vestigingen in Nieuwendijk en Woudrichem. Ruim 60 kleuters genoten van deze voorstelling. In alle vestigingen besteedden we aandacht aan de Nationale Voorleesdagen en maakten we presentaties met onder andere de prentenboek top tien. Op verschillende basisscholen in de gemeente vond dezelfde voorstelling plaats.

Tijdens de Nationale Voorleesdagen werkten we samen met kinderopvangorganisaties in de regio.

Schrijver op bezoek

Schrijver Jan van Mersbergen vertelde, in de aanloop naar de Boekenweek met thema ‘Moeder de vrouw’, over zijn net verschenen boek “De onverwachte rijkdom van Altena”. Een boek over het delen van rijkdom met een sterke moederrol. Het boek speelt zich af in ‘ons’ Altena.

Lezen & Literatuur

Nationale Voorleeswedstrijd

In 2019 streden maar liefst acht scholenkampioenen uit groep 7 en 8 van de basisscholen uit de gemeente Altena om de titel van Voorleeskampioen van de Nationale Voorleeswedstrijd. Het Voorleesfeest organiseerden we in samenwerking met het Woerkums Literair Café en vond plaats op De Werf in Woudrichem. De scholenkampioen deed mee aan de halve provinciale finale van de Nationale Voorleeswedstrijd.

Schrijversbezoeken op voortgezet onderwijs

Ook in 2019 kregen de voortgezet onderwijs scholen in Altena de gelegenheid om een schrijver uit te nodigen op school. Schrijver Peter Vervloed was te gast op Curio prinsentuin andel in Andel en Caja Cazemier bezocht de Schans in Sleeuwijk.

Lezen & Literatuur
Slide233

Nationale Voorleeswedstrijd

In 2019 streden maar liefst acht scholenkampioenen uit groep 7 en 8 van de basisscholen uit de gemeente Altena om de titel van Voorleeskampioen van de Nationale Voorleeswedstrijd. Het Voorleesfeest organiseerden we in samenwerking met het Woerkums Literair Café en vond plaats op De Werf in Woudrichem. De scholenkampioen deed mee aan de halve provinciale finale van de Nationale Voorleeswedstrijd.

Schrijversbezoeken op voortgezet onderwijs

Ook in 2019 kregen de voortgezet onderwijs scholen in Altena de gelegenheid om een schrijver uit te nodigen op school. Schrijver Peter Vervloed was te gast op Curio prinsentuin andel in Andel en Caja Cazemier bezocht de Schans in Sleeuwijk.

KUNST & CULTUUR

Wij werken samen met partners voor verbreding van culturele activiteiten in Altena en het bevorderen van cultuureducatie, zowel binnenschools als buitenschools en voor volwassenen.

De visie op cultuur in Altena heeft met de volgende uitgangspunten:

 • Erfgoed en identiteit; het verleden van Altena een toekomst geven door het zichtbaar maken, versterken en promoten van (immaterieel) erfgoed en identiteit.
 • Ontwikkeling en ontplooiing; alle inwoners van Altena de kans bieden actief bezig te zijn met kunst en cultuur.
 • Toerisme en beleving; cultuur (historie) is een economische drager voor de streek voor onder andere toerisme en is een van de dragers van ons omgevingsbeleid.
KUNST & CULTUUR

Wij werken samen met partners voor verbreding van culturele activiteiten in Altena en het bevorderen van cultuureducatie, zowel binnenschools als buitenschools en voor volwassenen.

De visie op cultuur in Altena heeft met de volgende uitgangspunten:

 • Erfgoed en identiteit; het verleden van Altena een toekomst geven door het zichtbaar maken, versterken en promoten van (immaterieel) erfgoed en identiteit.
 • Ontwikkeling en ontplooiing; alle inwoners van Altena de kans bieden actief bezig te zijn met kunst en cultuur.
 • Toerisme en beleving; cultuur (historie) is een economische drager voor de streek voor onder andere toerisme en is een van de dragers van ons omgevingsbeleid.

5

Exposities door lokaal talent.

21

Scholen nemen deel aan Cultuurmenu;
3.517 leerlingen.

12

Scholen doen mee aan het Cultuur Loper Traject
1.616 leerlingen kwamen in aanraking met De Cultuur Loper.

1465

Leerlingen deden meer aan een erfgoedproject.

358

Leerlingen van voormalig gemeente Woudrichem deden mee met de MuziekWijzer.

Sjors Creatief

We activeerden 19 cultuurpartners om naschools aanbod via Sjors Creatief aan te bieden.

Kunst & cultuur

In 2019 waren we heel actief met het aanbod op scholen, met verschillende onderzoeken en het ontwikkelen van programma’s. Een greep uit ons aanbod lees je in dit magazine.

Kunst & cultuur
HV-KB-thuislezen2-252

In 2019 waren we heel actief met het aanbod op scholen, met verschillende onderzoeken en het ontwikkelen van programma’s. Een greep uit ons aanbod lees je in dit magazine.

ONTMOETING & DEBAT
Wij stimuleren en faciliteren (kennis) ontmoetingen, community ’s en netwerken op lokale en maatschappelijke thema’s.

In 2019 werkten we continu aan onze programmering. We laten je een kleine greep uit ons aanbod van 2019 zien.
ONTMOETING & DEBAT
Wij stimuleren en faciliteren (kennis) ontmoetingen, community ’s en netwerken op lokale en maatschappelijke thema’s.

In 2019 werkten we continu aan onze programmering. We laten je een kleine greep uit ons aanbod van 2019 zien.
Ontmoeting & debat

Klassieke muziek luisteren in de Bibliotheek

Dat klassieke muziek niet ‘moeilijk’ hoeft te zijn laat Jan van den Boom horen. Gedurende enkele avonden luisterden gemiddeld vijftien aanwezigen naar klassieke muziek en de verhalen daarover. De Vijfde van Beethoven, cantates van Bach en liederen van Schubert. De deelnemers van deze workshops zijn zo enthousiast dat we in 2020 verder gaan met deze workshops.

Weggooien? Mooi niet!

Het succesvolle Repaircafé uit Almkerk was voor één keer op De Werf in Woudrichem. Dit om aandacht te vragen voor het thema duurzaamheid van de Nederland Leest. In de voormalige raadszaal werd kleding hersteld. Ook fietsen en elektrische apparaten kunnen weer een ronde mee nadat ze werden gerepareerd.

Erfgoed Plekken van Plezier

Het thema van de Open Monumentendag 2019 was “Plekken van plezier”. In samenwerking met Stichting Erfgoed Altena vroegen we vertegenwoordigers van Service Bioscoop Hollywoud, De Soos Almkerk en Poppodium Xinix om hun roemruchte geschiedenis te komen vertellen. De bezoekers van deze avond genoten van de voor hen zo herkenbare recente geschiedenis.

Ontmoeting & debat
0a76cb32-3c04-42b5-82e7-df5440080564

Klassieke muziek luisteren in de Bibliotheek

Dat klassieke muziek niet ‘moeilijk’ hoeft te zijn laat Jan van den Boom horen. Gedurende enkele avonden luisterden gemiddeld vijftien aanwezigen naar klassieke muziek en de verhalen daarover. De Vijfde van Beethoven, cantates van Bach en liederen van Schubert. De deelnemers van deze workshops zijn zo enthousiast dat we in 2020 verder gaan met deze workshops.

Weggooien? Mooi niet!

Het succesvolle Repaircafé uit Almkerk was voor één keer op De Werf in Woudrichem. Dit om aandacht te vragen voor het thema duurzaamheid van de Nederland Leest. In de voormalige raadszaal werd kleding hersteld. Ook fietsen en elektrische apparaten kunnen weer een ronde mee nadat ze werden gerepareerd.

Erfgoed Plekken van Plezier

Het thema van de Open Monumentendag 2019 was “Plekken van plezier”. In samenwerking met Stichting Erfgoed Altena vroegen we vertegenwoordigers van Service Bioscoop Hollywoud, De Soos Almkerk en Poppodium Xinix om hun roemruchte geschiedenis te komen vertellen. De bezoekers van deze avond genoten van de voor hen zo herkenbare recente geschiedenis.

Ontmoeting & debat

BiebTalk Mediawijsheid

Ons eerste klantpanel stond in het teken van mediawijsheid, of beter gezegd digitale geletterdheid. Ouders deelden hun mening en gaven aan welke rol zij voor ons zien in de ontwikkeling op digitale geletterdheid in Altena. Deze BiebTalk vormt een belangrijk onderdeel van onze visie op digitale geletterdheid, die in 2020 verder vorm krijgt.

Kruidenwandeling

Onder leiding van Jules Faber wandelden 25 mensen rondom de Bibliotheek in Woudrichem. Al plukkend, ruikend en proevend aan kruiden die daar gewoon in het wild groeien. De deelnemers waren verrast en … het smaakte naar meer.

Ontmoeting & debat
people-3370833_1920

BiebTalk Mediawijsheid

Ons eerste klantpanel stond in het teken van mediawijsheid, of beter gezegd digitale geletterdheid. Ouders deelden hun mening en gaven aan welke rol zij voor ons zien in de ontwikkeling op digitale geletterdheid in Altena. Deze BiebTalk vormt een belangrijk onderdeel van onze visie op digitale geletterdheid, die in 2020 verder vorm krijgt.

Kruidenwandeling

Onder leiding van Jules Faber wandelden 25 mensen rondom de Bibliotheek in Woudrichem. Al plukkend, ruikend en proevend aan kruiden die daar gewoon in het wild groeien. De deelnemers waren verrast en … het smaakte naar meer.

Ontmoeting & debat

Video door: Altena TV
Camera: Leo Boeren & Dick de Witte / Montage: Dick de Witte

Ontmoeting & debat

Video door: Altena TV
Camera: Leo Boeren & Dick de Witte / Montage: Dick de Witte

De Bibliotheek in cijfers

13.197

Leden

230.864

Uitleningen

38

Bijeenkomsten

De Bibliotheek in cijfers

13.197

Leden

230.864

Uitleningen

38

Bijeenkomsten

De Bibliotheek in cijfers
COMMUNICATIE
Wij informeren onze leden en geïnteresseerden op verschillende manieren. Je vindt ons op Facebook en Twitter. Elke maand informeren we onze (nieuwsbrief)leden met een e-mailnieuwsbrief. Ook zetten we de lokale media in om de inwoners van Altena te bereiken. In 2019 gaven we twee magazines uit. En onze vernieuwde website niet te vergeten, die lanceerde we op 2 januari 2019.
COMMUNICATIE
Wij informeren onze leden en geïnteresseerden op verschillende manieren. Je vindt ons op Facebook en Twitter. Elke maand informeren we onze (nieuwsbrief)leden met een e-mailnieuwsbrief. Ook zetten we de lokale media in om de inwoners van Altena te bereiken. In 2019 gaven we twee magazines uit. En onze vernieuwde website niet te vergeten, die lanceerde we op 2 januari 2019.

5.747

Unieke websitebezoekers

852 volgers op onze Facebookpagina’s.

1.081 volgers op Twitter.

Social media cijfers

8.567 e-mailnieuwsbrief abonnees.

Nieuwsbrieven

18.840 huishoudens ontvingen ons profileringsmagazine.

Magazine de Bibliotheek en Altena

Ruim 250 belanghebbenden ontvingen het magazine Cultuureducatie met Kwaliteit.

Magazine Cultuur

PERSONEEL & ORGANISATIE
PERSONEEL & ORGANISATIE
Personeel & organisatie

Deskundigheidsbevordering

Alle medewerkers volgden opleidingen, cursussen en congressen. Zowel in het kader van professionalisering in de functie als ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling. Als team hebben we een trainingstraject duurzame ontwikkeling doorlopen gericht op het ontwikkelen van ondernemerschap in de transitie van de Bibliotheek. Mooie voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van de Dementheek en de werk- en printfaciliteiten voor leden en bezoekers.

Personeel & organisatie
Team Altena

Deskundigheidsbevordering

Alle medewerkers volgden opleidingen, cursussen en congressen. Zowel in het kader van professionalisering in de functie als ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling. Als team hebben we een trainingstraject duurzame ontwikkeling doorlopen gericht op het ontwikkelen van ondernemerschap in de transitie van de Bibliotheek. Mooie voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van de Dementheek en de werk- en printfaciliteiten voor leden en bezoekers.

Personeel & organisatie
1
1a
2
3
4
Personeel & organisatie
image005
Toezichthoudend bestuur

In dit jaarverslag verantwoordt het Toezichthoudend Bestuur hoe zij in 2019 invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken met als leidraad de Cultural Governance Code.

Toezichthoudend bestuur
shutterstock_533317396 hallo wereld

In dit jaarverslag verantwoordt het Toezichthoudend Bestuur hoe zij in 2019 invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken met als leidraad de Cultural Governance Code.

Colofon

Redactie: Team de Bibliotheek CultuurPuntAltena

Vormgeving: Senss Branding

Fotografie en beeld: team de Bibliotheek CultuurPuntAltena, Paulien Kluver, RTV Altena, R.E.A.D. uitgevoerd door Stichting AAI

Wil jij ons jaarverslag delen met andere lezers? Dat kan!

Colofon

Redactie: Team de Bibliotheek CultuurPuntAltena

Vormgeving: Senss Branding

Fotografie en beeld: team de Bibliotheek CultuurPuntAltena, Paulien Kluver, RTV Altena, R.E.A.D. uitgevoerd door Stichting AAI

Wil jij ons jaarverslag delen met andere lezers? Dat kan!